Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Projekt:

Mazowiecka Aktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających

#MazowieckaAktywacja to konkurs grantowy dla lokalnie działających, którego celami są pogłębianie integracji terytorialnej i kulturowej Mazowsza oraz rozwój aktywności społecznej 

Poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych przez lokalne organizacje pozarządowe, nieformalne grupy mieszkańców i grupy samopomocowe chcemy integrować i aktywizować mieszkańców Mazowsza wokół działań na rzecz dobra wspólnego.

#MazowieckaAktywacja to konkurs grantowy skierowany nie tylko do organizacji pozarządowych, ale także do grup nieformalnych oraz  grup samopomocowych, które działają w dowolnej sferze pożytku publicznego na terenie woj. Mazowieckiego.  

Chcemy zachęcić organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe, bez względu na ich staż działania do realizowania innowacyjnych i twórczych działań, które będą rozwijać społeczności lokalne i wnosić w nie coś nowego. 

#MazowieckaAktywacja to impuls do działania, który pozwoli zainicjować społeczne zmiany. Nasi Wnioskodawcy w swoich działaniach przybliżają się do osiągnięcia metacelów, którymi są:

  • Animacja i diagnozowanie lokalnego środowiska w zakresie potrzeby społecznej
  • Konsultacje społeczne w zakresie problemów / potrzeb / założeń do działań
  • Tworzenie lokalnej sieci współpracy
  • Wypracowanie pomysłów i/lub planów na dalsze działania
  • Wypracowanie produktów lub usług mogących służyć lokalnej społeczności
  • Wypracowanie rekomendacji i/lub planu działań rzeczniczych w obszarze potrzeby społecznej
  • Zwiększenie świadomości, upowszechnienie wiedzy, uwrażliwienie społeczności na potrzebę społeczną

Partycypacja, transparentność, demokratyzacja, edukacja to cechy, które towarzyszą naszym konkursom i inicjatywom. 

Ocena wniosków i wybór ofert będą przeprowadzone w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, dlatego będzie składała się aż z trzech etapów:

  • Oceny formalnej
  • Oceny eksperckiej
  • Oceny partycypacyjnej

Ostatni etap oceny – ocena partycypacyjna – trafia w ręce wnioskodawców, którzy uczestniczą w konkursie i sami współdecydują o tym, kto otrzyma granty!

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i realizowane przez Federacja Mazowia, Fundacja Rozwój-Aktywność-Innowacje, Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego oraz Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych “Działaj.My”.

Wszystkie informacje można znaleźć na www.mazowieckaaktywacja.org.pl

Skip to content