Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Projekt:

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej to wieloletni program mający wesprzeć merytorycznie i organizacyjnie podmioty publiczne i niepubliczne w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury w województwie mazowieckim. Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Głównym podmiotem zarządzającym – Operatorem Głównym – jest Mazowiecki Instytut Kultury.

„Wspieranie działań z zakresu edukacji kulturalnej jest niezwykle istotna dla pełnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Mazowsza, a co za tym idzie dla harmonijnego rozwoju i jednostek i zbiorowości; dla wzmacniania postaw kooperacyjnych, solidarności i zaufania; dla pogłębiania tożsamości kulturowej i umiejętności twórczego oraz krytycznego korzystania z istniejących w regionie zasobów kulturowych, dorobku przeszłych pokoleń; dla tworzenia nowych wartości kulturowych i rozwijania woli uczestnictwa jednostek w kulturze, w tym chęci korzystania z propozycji działających w tym województwie instytucji kultury.

Nie bez znaczenia jest również to, że o ile wojewódzkie strategie rozwoju kultury należą wciąż do rzadkości, to programu edukacji kulturalnej nie stworzyła dotąd żadna, poza miastem stołecznym Warszawa, jednostka samorządowa. Oznacza to, iż pierwszy krok wykonany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, jakim było przyjęcie Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2014-2020, może zostać wzmocniony przez krok drugi, jakim jest przyjęcie programu służącego rozwojowi edukacji kulturalnej w tym regionie. Ten drugi krok jest ważny, bo czyni on to województwo pionierską jednostką, wyznaczającą innym rozwiązania, których wprowadzanie przynosi społeczne korzyści, podnosi jakość życia, sprzyja integracji”.

Ze wstępu do dokumentu Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej. Pełny dokument znajdziesz tutaj.


Mazowiecki Instytut Kultury oraz Federacja Mazowia jako partner społeczny w związku z rozpoczęciem Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej (Uchwała Nr 32/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 28 marca 2018 r.) ogłaszają trzy nabory do zespołu MPEK: 

Poszukujemy PEŁNOMOCNIKA 

Szukamy osoby, która posiada kompetencje teoretyczne oraz udokumentowane praktyczne doświadczenie w inicjowaniu i realizacji projektów w dziedzinie edukacji kulturalnej i animacji kultury. Ponadto kandydaci powinni wykazać się kompetencjami komunikacyjnymi, umiejętnością mediacji, umiejętnością wystąpień publicznych w oparciu o przygotowane we własnym zakresie prezentacje multimedialne, a także dobrą organizacją pracy. Wymagamy też znajomości funkcjonowania publicznego i niepublicznego sektora kultury. 

Poszukujemy OPERATORÓW REGIONALNYCH 

Przewidujemy realizację projektów w ramach MPEK w następujących subregionach woj. mazowieckiego: radomskim, płockim, siedleckim, ostrołęcko – ciechanowskim, okołowarszawskim (Warszawa wraz z obszarem metropolitalnym). Pod pojęciem „subregion” rozumiemy ww. powiaty oraz powiaty z nimi sąsiadujące z obszaru woj. mazowieckiego.

Szukamy podmiotów publicznych oraz niepublicznych, które posiadają udokumentowane praktyczne doświadczenie w inicjowaniu i realizacji projektów w dziedzinie edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz posiadają potencjał kadrowy, instytucjonalny, organizacyjny i merytoryczny pozwalający na pełnienie roli operatora subregionalnego i współorganizację wydarzeń (w tym konferencji inaugurującej projekt). 

Poszukujemy EKSPERTÓW 

Zadaniem ekspertów w pierwszym pilotażowym roku funkcjonowania Programu będzie udział w pracach Rady Ekspertów MPEK pod kierownictwem Pełnomocnika MPEK, wsparcie doradcze MIK, Operatora Regionalnego MPEK oraz podmiotów kultury „w terenie” w wybranym subregionie woj. mazowieckiego w inicjowaniu i realizacji przedsięwzięć z dziedziny edukacji kulturalnej.

Skip to content