Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Projekt:

XIII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest spotkaniem środowiska III sektora działającego na terenie województwa mazowieckiego oraz lokalnych i regionalnych urzędników zajmujących się współpracą z organizacjami. Jego celem jest przede wszystkim integracja tego środowiska, promocja aktywności obywatelskiej oraz omówienie ważnych z punktu widzenia współpracy organizacji pozarządowych i samorządów zagadnień i problemów. Federacja Mazowia organizuje MFIP już od ponad 10 lat.

Zarejestruj się już dziś wypełniając formularz rejestracyjny


10-10.30 otwarcie Forum

10.30-12.00 gra

12.00-13.30 przerwa obiadowa, zupa z kamienia – odkryj siłę społeczności w praktyce

otwarta przestrzeń I 

13.30-15.30 grupy robocze

  • prognoza
  • finanse
  • dialog
  • wolontariat

15.30 wspólne zdjęcie

16.00-17.00 otwarta przestrzeń II 

17.00-18.00 prezentacja marki lokalnej Misja Kampinos, podsumowanie prac grup roboczych, zakończenie Forum


Szczegóły programu: 

gra symulacyjna

Marozja to nowopowstające państwo wyspiarskie, które boryka się z wieloma problemami. Zadaniem graczy jest wejście w rolę rady jednej z wysp z archipelagu tworzącego Marozję i zadecydowanie o jej przyszłości. Warunkiem sukcesu będzie skuteczny dialog i współpraca pomiędzy skłóconymi stronami konfliktu.

Uczestnicy i Uczestniczki podzieleni zostaną na cztery grupy, według grup roboczych, do których zapisali się podczas rejestracji. Rozpoczęcie Forum od angażującej gry pozwoli na ich integrację, co – mamy nadzieję – zaowocuje we wspólnej pracy nad tematami merytorycznymi Forum zogniskowanymi wokół czterech tematów: prognoza, finanse, dialog i działania. 

zupa z kamienia – odkryj siłę społeczności w praktyce

W samo południe Uczestnicy i Iczestniczki Forum gromadzą się w określonym miejscu, by wspólnie przyrządzić „zupę z kamienia”. Każdy ma za zadanie obrać jedno warzywo i dorzucić do wielkiego kotła. Działanie zainspirowane jest afrykańską opowieścią, z której morał brzmi: „To niesamowite, co można osiągnąć, kiedy ludzie wspólnie angażują swoje dary i talenty”.

otwarta przestrzeń I

Otwarta Przestrzeń I zogniskowana jest tematycznie wokół działań podejmowanych przez zaproszone przez organizatorów organizacje pozarządowe działające na terenie województwa mazowieckiego. Głównym jej celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń lokalnych liderów na temat realizowanych projektów, modeli pracy, sposobów finansowania i wypróbowanych metod współpracy. Prezentacje zaproszonych organizacji odbywać się będą jednocześnie przy poszczególnych stanowiskach. Podczas Otwartej Przestrzeni I uczestnicy i uczestniczki Forum będą mieli okazję poznać:

grupy robocze

prognoza

Organizacje pozarządowe muszą dostosowywać się do szybko zmieniającej się sytuacji społecznej. Bez stałego kontaktu z członkami społeczności i ich potrzebami organizacje mogą stracić zgromadzony kapitał społeczny, a w efekcie spaść może ich skuteczność działania. Jak tego uniknąć? Jakie narzędzia pozwalają na bieżącą aktualizację w kontekście trendów społecznych – zwyczajów, potrzeb czy nawet słownictwa? W trakcie warsztatu zbierzemy główne wyzwania jakie stoją przed organizacjami i wspólnie spróbujemy na nie odpowiedzieć.

Ekspert: Marcin Mitzner – mąż Karoliny, tata Marianny, socjolog, trener, twórca gier, animator. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych i Szkoły Treningu Grupowego. Współpracuje z kilkunastoma organizacjami i instytucjami z całej Polski przy realizacji projektów z zakresu partycypacji, współpracy międzysektorowej, reformy oświatowej i animacji środowisk lokalnych. Wykreował i zrealizował ponad 150 projektów społecznych dla różnorodnych grup odbiorców

finanse

Dla ponad połowy organizacji pozarządowych największym wyzwaniem związanym z ich działalnością jest pozyskiwanie na nią funduszy. Jaka jest bieżąca sytuacja finansowa mazowieckich ngosów? Jakie są przyczyny kłopotów w pozyskiwaniu przez ngosy środków grantowych? Jak im zaradzić? W grupie roboczej poświęconej tematowi finansów przy wsparciu eksperta uczestnicy nie tylko zdiagnozują przyczyny problemów w pozyskiwaniu środków grantowych, lecz także wypracują metody działań fundraisingowych, które pozwolą im skuteczniej działać w tym obszarze.

Ekspert: Karol Wittels – socjolog, politolog, badacz kultury. Absolwent podyplomowych studiów menadżerów kultury SGH. Prezes Fundacji Obserwatorium. Specjalizuje się w badaniach instytucji kultury, uczestnictwa w kulturze oraz realizacji diagnoz lokalnych. Ponadto prowadzi szkolenia w obszarze fundraisingu, zarządzania projektem oraz realizacji projektów badawczych w obszarze kultury oraz autorskie zajęcia w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS. Współautor ponad 20 raportów badawczych z obszaru kultury. Jako wiceprezes Federacji Mazowia pracuje w zespole opracowującym Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej.

dialog

Prawie każda organizacja pozarządowa w Polsce w ten lub inny sposób współpracuje z instytucjami publicznymi – urzędami gmin, wójtami, urzędami wojewódzkimi czy jednostkami podległymi pod władze centralne czy samorządowe. Jedne organizacje pozyskują środki publiczne, realizując projekty społeczne w partnerstwie z organami władzy, inne przyglądają się poczynaniom organów centralnych czy stanowią wręcz opozycje do lokalnych układów i układzików. Niezależnie od sytuacji wchodzimy ze strefą publiczną w interakcje, zależności. Jak w tej sytuacji wytworzyć przestrzeń do dialogu i wzajemnego zrozumienia? Czego może od nas potrzebować wójt i jak my możemy komunikować nasze potrzeby w urzędzie wojewódzkim? Jakie formy przybiera ta komunikacja i jakie czynniki na jej stan wpływają? Odpowiedzi poszukamy w odniesieniu do przykładów z Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

Ekspert: Mateusz Wojcieszak – lokalny watchdog z Radomia, inicjator nieformalnej grupy działania Grupa Zmiana. Zawodowo związany z Fundacją Pole Dialogu, gdzie koordynuje projekt Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach oraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie koordynował programy edukacji obywatelskiej m.in. Młodzi głosują, Młody Obywatel oraz Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego. Zaangażowany w projekty społeczne i III sektor – m.in. w Sieci Obywatelskiej WatchDog Polska, Fundacji Katarzyny Kozyry. Tworzy i koordynuje własne projekty – m.in. obywatelski monitoring konfliktu interesów, wtyczka Hejt alert. W swoim rodzinnym mieście Radomiu często współpracuje z instytucjami publicznymi, realizując działania społeczne nastawione na zmianę społeczną.

wolontariat

Kim jest wolontariusz? Kto może korzystać z jego pomocy? Od czego warto rozpocząć z nim współpracę? Jakie obowiązki ma organizacja wobec swoich wolontariuszy? W grupie roboczej poświęconej tematowi wolontariatu uczestnicy poznają rodzaje i formy wolontariatu wzbogacone o aspekty lokalne, obszary, w które mogą zaangażować się wolontariusze oraz praktyczne wskazówki dotyczące współpracy organizacji z wolontariuszami. Przeanalizują mocne i słabe strony podejmowania działań wolontarystycznych. Pod okiem praktyka poszukają odpowiedzi na pytania: jak zidentyfikować potrzeby wolontariuszy, a także instytucji bądź organizacji? Jak budować atmosferę zaufania i otwartości?

Ekspertka: Paulina Tramecourt – animatorka działań o wymiarze lokalnym, wieloletnia wolontariuszka zaangażowana w sprawy lokalne. Od 2008 roku prezeska Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy, które ma na celu poprawę jakości szeroko pojętej oferty edukacyjnej w gminie Kampinos. Koordynatorka grup wolontariackich przy stowarzyszeniu z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z wolontariuszami. Propagatorka i twórczyni wolontariatu młodzieżowego skupionego wokół Parków Narodowych, pasjonatka ekstremalnych podróży, zwolenniczka synergii w działaniach, uzależniona od pisania i realizacji projektów społecznych. Z wykształcenia ekonomistka, obecnie studentka Collegium Civitas na kierunku Coaching i psychologia społeczna, z zamiłowania ceramiczka związana z Domem Pracy Twórczej w Granicy.

otwarta przestrzeń II

Otwarta Przestrzeń II zogniskowana jest tematycznie wokół wniosków wypracowanych przez poszczególne grupy robocze. Głównym jej celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń uczestników grup i kontynuowanie dyskusji rozpoczętej podczas grup roboczych w szerszym gronie. Prezentacje wniosków i dyskusje dotyczące prognozyfinansówdialogu i wolontariatu odbywać się będą równolegle w myśl metody open space. W czasie otwartej przestrzeni II dla uczestników i uczestniczek Forum dostępne będą także stoiska z otwartej przestrzeni I. Z każdej dyskusji sporządzone zostaną rekomendacje, które następnie będą prezentowane przez ekspertów każdej z grup podczas kończącego Forum panelu podsumowującego.

Skip to content