Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

O projekcie

Projekt „Mazowiecka Koalicja na rzecz dialogu NGO-JST” jest realizowany przez Federację Mazowia. Jego partnerami są Starostwo Powiatowe w Płońsku oraz Federacja ROSA z Przasnysza.

Projekt Mazowiecka Koalicja na rzecz dialogu NGO-JST realizowanego z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Celem projektu “Mazowiecka Koalicja” było zwiększenie potencjału i stabilności organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego, w tym ich zdolności do prowadzenia działań we współpracy z samorządami lokalnymi, ich umiejętności kształtowania otoczenia prawnego i politycznego na poziomie lokalnym i regionalnym, i a także działań rzeczniczych, poprzez wsparcie NGO oraz urzędników i urzędniczek współpracujących z NGO i lokalnych władz samorządowych.

W okresie marzec 2021 – luty2024 przeprowadziłyśmy: badania dotyczące jakości współpracy NGO i JST, szkolenia, warsztaty, konsultacje i działania wspierające lokalną współpracę w 6 samorządach. We wrześniu 2023 odbyła się też konferencja podsumowująca, w której brały udział urzędniczki i urzędnicy oraz działaczki i działacze pozarządowi.

Ważnym elementem projektu były działania wspierające urzędników i urzędniczki, oraz władze samorządowe w podejmowaniu i rozwijaniu współpracy z NGO. To z myślą o tej grupie powstały poradniki – zbierające najważniejsze wnioski z projektu. W poradnikach zawarto wskazówki, jak budować dobre zasady współpracy, jak zachęcać do dialogu i wymiany perspektyw między urzędnikami a organizacjami pozarządowymi.

W ramach projektu przeprowadzono także ponad 100 godzin doradztwa indywidualnego oraz działań interwencyjnych w zakresie współpracy NGO i JST. 

 

 

Odbiorców
0
Przejechanych kilometrów
0
Godzin spotkań i szkoleń
0

Działania

Szkolenia

W ramach projektu zostało przeprowadzonych 17 jednodniowych szkoleń i warsztatów dla 225 liderów i liderek organizacji pozarządowych oraz urzędniczek i urzędników współpracujących z organizacjami pozarządowymi. Szkolenia dotyczyły działalności organizacji pozarządowych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współpracy finanosowej i niefinansowej, oraz rzecznictwa. Zimą 2024 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem 61 wspierałyśmy organizacje w przygotowaniu się do kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi.

Działania lokalne

W 6 samorządach wspólnie z NGO, urzędnikami i urzędniczkami, oraz władzą lokalną przygotowałyśmy lokalne programy rozwoju współpracy. Wspólnie szukaliśmy “szytych na miarę” rozwiązań, które w danym środowisku poprawiały jakość współpracy na linii NGO-JST.  Mamy nadzieję, że wypracowane lokalnie rozwiązania będą miały charakter obowiązujących w danym JST standardów niezależnie od wyników nadchodzących wyborów samorządowych w 2024r.

Doradztwo i interwencje

Aby odopowiadać na potrzeby organizacji pozarządowych prowadziłyśmy działania doradcze i konsultacje dotyczące form współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, ale także podejmowałyśmy działania interwencyjne. Gdy organizacje sygnalizowały nam nieuchwalnie rocznych programów współpracy, naruszenia zasad współpracy, brak transparentności w prowadzonych działaniach, my jako organizacja federacyjna i parasolowa, zwracałyśmy się z pytaniami i prośbami o wyjaśnienia.

W ramach projektu prowadzimy szkolenia dla urzędników i urzędniczek współpracujących z organizacjami pozarządowymi, a także dla samych organizacji pozarządowych.
Lista szkoleń:

Badania

W ramach projektu prowadziłyśmy badania jakościowe i ilościowe dotyczące współpracy NGO i JST na terenie województwa mazowieckiego. Badania obejmowały m.in diagnozę lokalnych uwarunkowań – barier,wyzwań problemów, ale też czynników sprzyjających współpracy i dobrych praktyk.

Badania jakościowe były prowadzone w 6 powiatach: otwockim, przasnyskim, płońskim, sochaczewskim, łosickim oraz szydłowieckim.

Raporty z badań są do pobrania na naszej stronie internetowej. 

Poradniki

W ramach projektu powstały dwa poradniki dotyczące współpracy NGO i JST. Pierwszy poradnik jest dedykowany dla urzędniczek i urzędników współpracujących z organizacjami w jednostkach samorządu terytorialnego, drugi natomiast  jest skierowany do władz lokalnych – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, a także ich zastępców i zastepczyń.  Celem poradników jest pokazania roli organizacji pozarządowych w środowiskach lokalnych, a także możliwych rozwiązań, które JST moga wprowadzić.

Dodatkowo powstała grupa “Mazowiecka sieć urzędników i urzędniczek współpracujących z NGO”.

Seminarium wprowadzające

W dniach 19-21 maja 2021 zostało zorganizowane trzydniowe seminarium wprowadzające, którego celem było usystematyzowanie wiedzy zespołu projektowego oraz partnerów o zakresach współpracy NGO i JST. 

Gośćmi seminarium byli: Monika Chrzczonowicz ze Stowarzyszenia Klon/Jawor, Andrzej Rybus-Tołoczko z MRDPP, Łukasz Waszak z Centrum OPUS, Mira Widurek ze Stowarzyszenie Dla Równości i Piotr Drygała, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Debata wprowadzająca

23 września 2021 odbyła się onlinowa debata wprowadzająca “Mazowieckie JST i NGO – lepsza współpraca. Jak to robić?”. Uczestnikmi rozmowy byli: Marzena Kuchta – pracowniczka Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Katarzyna Ornarowicz – pracowniczka Starostwa Powiatowe w Płońsku, Grzegorz Herubiński – prezes Federacji Rosa oraz Hubert Pasiak – wójt gminy Zbuczyn.  Rozmowę prowadziła Anna Czyżewska, prezeska zarządu Federacji Mazowia.

Konferencja podsumowująca

8 września 2023 w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt “Mazowiecka Koalicja na rzecz dialogu NGO i JST”, w której wzięło udział ponad 100 liderów i liderek organizacji, oraz 50 urzędników i urzędniczek współpracujących z NGO. Spotkanie było przestrzenią do dyskusji o wyzwaniach we współpracy międzysektorowej, potrzebach organizacji pozarządowych w woj. mazowieckim, dobrych praktykach i ciałach dialogu obywatelskiego. 

Działania lokalne

Mińsk Mazowiecki

W 2023 roku realizowałyśmy cykl wspólnych działań, które pozwoliły zbudować platformę współpracy organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. Odbył się cykl spotkań i warsztatów łączących pracowniczki urzędu z organizacjami pozarządowymi, a Burmistrz otrzymał rekomendacje dla dalszej współpracy z NGO.

Płońsk

W latach 2021 – 2024 wspólnie ze Starostwem Powiatowym prowadziłyśmy działania, które zacieśniały współpracę i dialog na linii urząd – organizacje pozarządowe, co realnie przełożyło się na wzmocnienie kilku organizacji pozarządowych. 

Zarząd Powiau oraz Rada Powiatu otrzymali wytyczne na przyszłość.

Jednorożec

W 2022 roku Urząd Gminy Jednorożec wraz z zespołem Federacji Rosa i działającymi lokalnie wypracowali nowe zapisy do rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Obecnie program odpowiada na realne potrzeby organizacji, a co ważne powstał z wykorzystaniem narzędzi partycypacyjnych. 

Leoncin

W latach 2023 – 2024 roku wspólnie z organizacjami pozarządowymi i pracownikami urzędu gminy przygotowaliśmy organizacje do samodzielnego ubiegania się o środki finansowe oraz opracowaliśmy rozwiązania dla rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz założenia do regulaminów konkursów.  Mamy nadzieję, że opracowane rozwiązania pozwolą na ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursów w 2024 roku.

Nowy Dwór Mazowiecki

W 2024 roku realizowaliśmy cykl wspólnych spotkań dla organizacji pozarządowych z miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz terenu powiatu nowodworskego, a także urzędników i władz lokalnych, by zbudować platformę współpracy organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów. To pierwsze tego typu działania prowadzone na terenie powiatu, ale widzimy potencjał do ich kontynuacji. 

Otwock

W 2023 roku realizowaliśmy cykl wspólnych działań, które pozwoliły zbudować platformę współpracy organizacji pozarządowych i Starostwa Powiatowego w Otwocku. Odbyły się cykle spotkań i warsztatów łączących pracowników urzędu z organizacjami pozarządowymi, dzięki czemu wypracowane zostały rozwiązania dla rekomendacji z badania prowadzonego w powiecie.

Skip to content